1. Muladhara Chakra Meditation - 128 Hz
  2. Svadhishthana Chakra Meditation - 288 Hz
  3. Manipura Chakra Meditation - 320 Hz
  4. Anahata Chakra Meditation - 352 Hz
  5. Vishuddha Chakra Meditation - 384 Hz
  6. Ajna Chakra Meditation - 432 Hz
  7. Sahasrara Chakra Meditation - 480 Hz